დახურვა
Burger Menu ყველა კატეგორია
  User
  Search Close Search

  მომსახურების წესები და პირობები

  მომსახურების წესები და პირობები

   

  1. ზოგადი დებულებები

  1.1. წინამდებარე შეთანხმება იდება შპს “იბიეს(საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405346193 - შემდგომში  „EBS“) და ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს (შემდგომში „მომხმარებელი“) შორის, რომელიც რეგისტრირდებავებ გვერდზე WWW.DEALZ.GE.

  1.2. ფიზიკური პირი საკუთარ მონაცემებს აწვდის EBS - ს  რეგისტრაციისას.

  1.3. რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ EBS - სათვის წარდგენილი ინფორმაციისა და მონაცემების სისწორეზე, სისრულეზე და არასრული/არასწორი ინფორმაციის მიწოდებით გამოწვეულ შედეგებზე (მათ შორის მესამე პირების მიმართ) სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების დარღვევის შედეგად დადგება EBS - ს პასუხისმგებლობა, EBS უფლებამოსილია რეგრესის წესით მოითხოვოს მომხმარებლისაგან ზიანის ანაზღაურება.

  1.4. თუ მხარეთა შორის სხვა ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, შეთანხმება იდება გამარტივებული წესით, რომელიც ელექტრონული ფორმით განთავსებულია EBS - ს ვებ-გვერდზე «ინტერნეტ» ქსელში მისამართზე WWW.DEALZ.GE

  1.5. თუ პირმა გაიარა წინამდებარე შეთანხმებაში აღწერილი რეგისტრაციის პროცედურა, მიიჩნევა, რომ მან მიიღო შეთანხმება, რაც უთანაბრდება მხარეთა მიერ სამოქალაქო-სამართლებრივი ხელშეკრულების დადებას.

  1.6. რეგისტრაციის პროცედურის გავლამდე მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს შეთანხმების ტექსტს. იმ შემთხვევაში, თუ არ ეთანხმება რომელიმე პირობას, უარი უნდა თქვას რეგისტრაციაზე.

  1.7. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის საფუძველზე EBS უფლებამოსილია მიიღოს და შეამოწმოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები და საჭიროების შემთხვევაში გადასცეს მესამე პირს. წინამდებარე პირობებზე თანხმობა არის ამ კანონის მე-5 მუხლის “ა” ქვეპუქტით და მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, გასაჯაროვებასა და მესამე პირთათვის გადაცემაზე.

  1.8. სარეგისტრაციო განაცხადის / აპლიკაციის შევსებით და წინამდებარე პირობებზე ინტერნეტ ქსელის მეშვეობით დათანხმებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ:

  1.8.1. განაცხადი შედგენილია მისი ნების შესაბამისად;

  1.8.2. განაცხადი შეიცავს მის მიერ EBS - სათვის გამჟღავნებულ პერსონალურ მონაცემებს;


  1.8.3. დეტალურად გაეცნო EBS - ის ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას პირობების შესახებ და ეთანხმება მათ,

  1.8.4. EBS - ისგან სატელეფონო მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან ელექტრონული ფოსტით მიღებული მონაცემის საშუალებით ავტორიზაცია გაიარა და დაადასტურა, რომ განაცხადში მითითებული მონაცემების შემოწმების მიზნით ასევე განაცხადის განხილვის/დამუშავების და შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით EBS - ს მიანიჭა უფლებამოსილება, მოიპოვოს დაამუშავოს და შეინახოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, ასევე საჭიროებისას ან/და მომხმარებლის მიმართ მოთხოვნის უფლების სხვა პირზე გადაცემისას გადასცეს ეს ინფორმაცია მოთხოვნის ახალ მფლობელს; ასევე დაამუშავოს/შეინახოს და გადასცეს ის პერსონალური მონაცემები რომელიც მითითებული იქნება განაცხადში;


  1.8.5. წინამდებარე დოკუმენტით მომხმარებელმა EBS - ს მიანიჭა უპირობო უფლება მოიძიოს ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ - 204470740) საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში და ასევე მომხმარებელთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე მომხმარებლის როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური ვალდებულების შესახებ ინფორმაცია გადასცეს სს „კრედიტინფო საქართველოს“, რაც იწვევს მომხმარებლის აღრიცხვას კრედიტინფო საქართველოს საკრედიტო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში, რომლის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მონაცემთა შეგროვება, გადამუშავება და გავრცელება, რომელიც დაკავშირებულია მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი/ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან, ასევე ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიტიკური გადამუშავება გადახდისუნარიანობისშეფასებისმიზნებისთვის. კრედიტინფოსაქართველოს, რომელიც წრამოადგენს საკრედიტო ბიუროს, უფლება აქვს მიღებული ინფორმაცია დაამუშავოს/გადაამუშაოს და გადასცეს მესამე პირებს, მონაცემთა სუბიექტის კრედიტუნარიანობის/გადახდისუნარიანობის შეფასებისა და შემოწმების მიზნით. EBS -სუფლება აქვს მომხმარებლის გადახდისუნარიანობის შემოწმების, კანონიერი მიზნით, ძიებების რაოდენობის შეუზღუდავად მოიძიოს მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია საკრედიტო ისტორიის მონაცემთა ბაზაში და ასევე, გადასცეს მასთან არსებული ინფორმაცია კრედიტინფო საქართველოს, მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაში ნებისმიერი ცვლილებების/დამატებების შესახებ. გადასაცემი ინფორმაცია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს: მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მიმდინარე სასესხო/ვალდებულების მოცულობას, მიზნობრიობას, დარიცხულ პროცენტს, მოქმედების ვადას, მომხმარებლის მიერ სესხთან/ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებული გადახდების დროულობას, დავალიანების ნაშთს, უზრუნველყოფის ოდენობასა და უზრუნველყოფის საგნის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, ხოლო სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში - სასამართლო სამართალწარმოებისა და სააღსრულებო წარმოების შედეგს;

  1.8.6. განაცხადითდაფიქსირებულიინფორმაციანამდვილია, ამგანაცხადშიდაფიქსირებულითანხმობებინამდვილიადაგაცნობიერებულიაქვსმისისამართლებრივიშედეგები, დამომხმარებლისპირადი მონაცემების  იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია დადასტურებული იქნება EBS ისმიერ მომხმარებლისათვის მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან ელექტრონული ფოსტის გზით გაგზავნილი ინფორმაციის/მონაცემის მეშვეობით;

  1.8.7. სრულადაცნობიერებს EBS - ისათვის გაკეთებული განაცხადით მცდარი ინფორმაციის მიწოდებისთვის კანონმდებლობით დადგენილ სამართლებრივ და ფინანსურ პასუხისმგებლობას და იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის პროცესის არასათანადოდ დასრულების შესაძლო შედეგს, რაც შეიძლება გახდეს მომხმარებლის მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების საფუძველი და განაცხადის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის/გაუქმების საფუძველი; EBS - ისუარიარგამოიწვევს მის ვალდებულებასახსნასუარისსაფუძველიდაასეთისახისინფორმაციისგაცემადამოკიდებულიამხოლოდ EBS - ისნებაზე;


  1.8.8. თანახმააყველასახისინფორმაციამიიღოსგანაცხადშიდაფიქსირებულ საკონტაქტო მისამართებზე ან/და მოწყობილობებზე, ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე ან/და ტელეფონის ნომრებზე;


  1.8.9. გააჩნიასრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, განაცხადისგაკეთებისასდანასყიდობისხელშეკრულებასთანმიერთებისასარიმყოფებანარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპულიანტოქსიკურიპრეპარატებისზემოქმედებისქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი სხვა მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს EBS - ის ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

  1.8.10. არარისდარეგისტრირებულიმოვალეთარეესტრში;


  1.8.11. არარსებობსისეთივალდებულებები, რომლებიც უარყოფითად აისახება მის გადახდისუნარიანობაზე;

  1.8.12. გაეცნო ამ შეთანხმების პირობებს, არის მისთვის მისაღები და უერთდება მათ შესწორებების გარეშე,

  1.9. ყოველგვარი ეჭვისა და არასწორი ინტერპრეტაციის თავიდან აცილების მიზნით, მხარეები თანხმდებიან, რომ ვებ-გვერდისა და ონლაინ მაღაზიის ფუნქციონირება, მისი პირობები, გამოცხადებული ფასები, საქმიანობის ხანგრძლივობა, სამუშაო საათები, გასაყიდად წარმოდგენილი ასორტიმენტი, ხარისხი, შინაარსი, დიზაინი და სხვა სახის მახასიათებლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება წარმოადგენს მხოლოდ EBS ის გადაწყვეტილების საგანს და დაუშვებელია მომხმარებლის მიერ აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში რაიმე სახის პრეტენზიის/მოთხოვნის წარდგენა;

   

  2. თანამშრომლობის ფარგლები

  2.1. მომხმარებელი აცხადებს, რომ სურვილი აქვს გახდეს ვებ-გვერდის მომხმარებელი (ვერიფიცირებული ან არავერიფიცირებული);

  2.2. მომხმარებლის ვერიფიცირება გულისხმობს, რომ EBS -სა და მის დამსაქმებელ/დამკვეთს ან სხვა სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში მყოფ სუბიექტს შორის არსებობს თანამშრომლობის შესაბამისი შეთანხმება; საშუალება მიეცეს დაათვალიეროს, გაეცნოს, აირჩიოს და შეიძინოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ნივთები;

  2.3. ისარგებლოს გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულებით;

  2.4. მომხმარებელი თანახმაა, რომ შრომითი ან/და სხვა სახის სახელშეკრულებო ურთიერთობაში მყოფმა პირმა (დამსაქმებელმა/დამკვეთმა) აწარმოოს მომხმარებლის მიერ EBS - სთვის გადასახდელი გადავადებული თანხების გადახდა აღნიშული პირისაგან მისაღები ანაზღაურებიდან შესაბამისი თანხის დაკავების გზით (დავალების შესახებ შეთანხმება);

  2.5. მომხმარებლი, რეგისტრაციისას ვალდებულია EBS -ს შესაბამის ელ. სისტემაში, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე, «ინტერნეტ» ქსელში მისამართზე WWW.DEALZ.GE (შემდგომში - ელ. პორტალი) განათავსოს შემდეგი ინფორმაცია:

  2.5.1. მომხმარებლის სახელი და გვარი;

  2.5.2. მომხმარებლის პაროლი;

  2.5.3. პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი;

  2.5.4. ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი;

  2.5.5. ტელეფონის ნომერი;

  2.5.6. ელ-ფოსტის მისამართი;

  2.5.7. ყოველთვიური შემოსავალი (მათ შორის, და არა მხოლოდ: ხელფასი, საიჯარო ქირა, მომსახურების საფასური და ა.შ);

  2.5.8. დამსაქმებელი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია (ზუსტი მონაცემები);

  2.5.9. მოთხოვნის შემთხვევაში, მის სახელზე არსებული ფინანსური ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია და ყოველთვიურად შესასრულებელ ფინანსურ ვალდებულებათა მოცულობა;

  2.5.10. სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც არ არის მითითებული წინამდებარე დოკუმენტში, თუმცა EBS - ს ელ. პორტალში მითითებულია, როგორც სავალდებულოდ შესასრულებელი;

  2.6. EBS საკუთარი შეხედულებისამებრ, თანამშრომლობის ძირითადი მიზნების მიღწევისა და მომსახურების გაწევის მიზნით, სრულად ან/და ნაწილობრივ ასაჯაროვებს მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციას ან/და ხელმისაწვდომს ხდის მესამე პირებისათვის.

  2.7. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, განახორციელოს ონლაინ, ვებ-გვერდის მეშვეობით ნივთ(ებ)ის შეძენა:

  2.7.1. ერთიანი ონლაინ გადახდით;

  2.7.2. გადახდის გადავადების პირობით, ნასყიდობის ჯამური ღირებულების ნაწილ-ნაწილ, დროის განსაზღვრულ შუალედებში გადახდის გზით, სასესხო ვალდებულების არსებობის გარეშე, ყოველგვარი საპროცენტო განაკვეთისა და საკომისიოს გარეშე.

  2.8. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებლის მიერ პორტალზე განთავსებული მონაცემები აკმაყოფილებს  EBS -ს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს, EBS ელექტრონულად ადასტურებს მომხმარებლის განაცხადს. დადასტურებას უტოლდება შესაბამისი შეტყობინება მოხმარებლის მიერ განსაზღვრულ ელ-ფოსტაზე ან/და EBS -ს მიერ განცხადების პორტალში/ვებ-გვერდზე მომხმარებლის სტატუსის ცვლილება.

  2.9. EBS უფლემასოილია შეამოწმოს, გადაამოწმოს და შეაფასოს მომხმარებლის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია, მათ შორის ფინანსური მდგომარეობა (ყოველთვიური შემოსავალი და თვის ჭრილში შესასრულებელ ვალდებულებათა ოდენობა);

  2.10. EBS უფლებამოსილია მომხმარებელს დაუდგინოს გადახდის გადავადების პირობებით სარგებლობის ლიმიტი/ფარგლები თავისი შეხედულებისამებრ.

  2.11. EBS უფლემასოილია უარი უთხრას მომხმარებელს 2.5.2. პუნქტით განსაზღვრული გადახდის გადავადების პირობით ხელშეკრულების დადებაზე, მის მიერ მოძიებული ინფორმაციის ან/და მომხმარებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, მომხმარებლის შემოსავლის, ფინანსური ვალდებულებების ან და სხვა სახის გარემოებების გათვალისწინებით:

  2.11.1. მომხმარებული აღარ არის დასაქმებული/სახელშეკრულებო ურთიერთობაში იმ დამსაქმებელ/სუბიექტთან, რომელთანაც EBS-ს გაფორმებული აქვს შეთანხმება თანამშრომლობის თაობაზე;

  2.11.2. გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმება არაგონივრული/მიზანშეუწონელი იქნება;

  2.11.3. არსებობს გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობის გონივრული რისკი;

  2.11.4. გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მომხმარებელს მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაში ჩააყენებს;

  2.11.5. სხვა ფაქტობრივად არსებული ან დასაშვები გარემოებანი, რომელიც EBS -ს აძლევს შესაძლებლობას, გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების დადება არ ჩათვალოს მისაღებად; აღნიშნული უფლებამოსილება წარმოადგენს EBS - ის ერთპიროვნულ კომპეტენციას და არ არის ვალდებული მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების დადებაზე უარის თქმის მიზეზების თაობაზე;

   

  3. მომხმარებლის, ვალდებულება და პასუხისმგებლობა

  3.1. შეთანხმების ცალხრივად ვადამდე შეწყვეტის ან/და ამ ან სხვა შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან სხვა სახის გარანტიის დარღვევის შემთხვევაში, EBS უფლებამოსილია თავისი შეხედულებისამებრ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან უვადოდ შეზღუდოს მომხმარებლის რეგისტრაცია ან ელ. პორტალით სარგებლობის უფლება.

  3.2. EBS უფლებამოსილია თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს, უპირობოდ, შეწყვიტოს წინამდებარე შეთანხმების მოქმედება / ვერიფიცირება და ამის თაობაზე აცნობოს მომხმარებელს;

  3.3. მომხმარებელი ვალდებულია EBS-ს დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამსაქმებელი/დამკვეთი ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობის ფარგლებში იმ სუბიქტის ცვლილება ან სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტა/შეჩერება, რომელთანაც EBS -ს აქვს გაფორმებული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება;

   

  4. შეთანხმების შეწყვეტა და  დავის გადაწყვეტა

  4.1. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მომხმარებლის რეგისტრაციისთანავე და ძალაშია იქამდე, ვიდრე რომელიმე მხარე არ გამოთქვამს ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილს.

  4.2. წინამდებარე შეთანხმების დებულებების ან/და მოქმედი კანონმდებლობის ნაწილობრივი შეუსრულებლობა აძლევს EBS -ს  უფლებას, ნებისმიერ დროს ცალმხრივი წესით მოშალოს შეთანხმება.

  4.3. წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულების ბათილად ცნობა გავლენას არ ახდენს სხვა დებულებების ნამდვილობაზე.

  4.4. შეთანხმება  შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერი მხარის მიერ მის მიხედვით ყველა თავისი ვალდებულების შესრულების შემდეგ.

  4.5. მხარეები უფლებამოსილნი არიან წინამდებარე შეთანხმება შეწყვიტონ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ნებისმიერ დროს.

  4.6. მხარეები აცხადებენ თანხმობას, რომ EBS -ის მიერ მომსახურების გაწევის, რეალიზაციისა თუ ფუნქციონირების ფორმატისა თუ სხვა სახის ცვლილებების ან/და გაუმჯობესების მიზნით, EBS უფლებამოსილია შეცვალოს წინამდებარე შეთანხმება, მომსახურების / თანამშრომლობის პირობები და სხვა დებულებები, რომლებიც პირდაპირ ან/და ირიბ კავშირშია წინამდებარე შეთანხმებასთან. აღიშნული ცვლილების თაობაზე მომხმარებელს ეცნობება ელ ფოსტის / ელ. პორტალის (პირადი კაბინეტის/სივრცის), ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების ან/და სხვა საკომუნიკაციო საშუალების გზით, EBS -ის არჩევანისამებრ. მსგავსი შეტყობინება მიღებულად ითვლება გაგზავნის/გამოქვეყნების მომდევნო კალენდარული დღიდან. თუ მომხმარებელი, რომელიც ასეთი შეტყობინების მიღებიდან 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში არ გამოხატავს შეთანხმების შეწყვეტის სურვილს, შეთანხმების შესაბამისი დებულებანი ჩათვლება შეცვლილად და შესასრულებლად სავალდებულოდ მხარეთათვის.

  4.7. მხარეები თანხმდებიან რომ მათ შორის წინამდებარე შეთანხმებიდან დაკავშირებული ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობისას, დავა, მათ შორის ნებისმიერი საკითხი ხელშეკრულების ან/და საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობის, ნამდვილობისა და შეწყვეტის შესახებ, ასევე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მეორადი მოთხოვნები, განიხილება და საბოლოოდ გადაწყდება ერთი არბიტრის მიერ, მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის ა(ა)იპ „თბილისის საერთაშორისო ტრიბუნალის“ (TIT) საარბიტრაჟო წარმოების წესების  (დებულების)  შესაბამისად.

  4.8. საარბიტრაჟო  განხილვის  ადგილია  ქ.თბილისი - TIT-ს ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი.

  TIT-ს საიდენტიფიკაციო კოდი: 405345951;

  მხარეები, არბიტრაჟთან ურთიერთობისათვის გამოიყენებენ არბიტრაჟის შემდეგ ელ.ფოსტას: info@titribunal.com;

  საქმე განიხილება ზეპირი მოსმენით;

  თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის საარბიტრაჟო შეტყობინების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი უფლებამოსილია გამოიტანოს დადგენილება საარბიტრაჟო შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ, რომელიც განთავსდება ვებ-გვერდზე WWW.TITRIBUNAL.COM - ზე, რაც არ წარმოადგენს კონფიდენციალურობის ანდა პერსონალური მონაცემების შესახებ დადგენილი წესების დარღვევას.

   

  5. ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

  5.1. EBS -oს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად, ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების, მომხმარებლის დამსაქმებელთან კომუნიკაციის, თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების, მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის მის დამსაქმებელთან გადამოწმების, დამსაქმებლისათვის  გარიგების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების და წინამდებარე შეთანხმებასთან და მასთან დაკავშირებული/მისგან გამომდინარე სხვა ხელშეკრულებების/გარიგებებით განსაზღვრული ქმედებების განხორციელების მიზნით;

  5.2. EBS - ს მომსახურების მისაღებად შესაძლებელია საჭირო გახდეს გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მიღება, რითაც EBS შეძლებს მომხმარებლის იდენთიფიცირებას. ეს ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს, მათ შორის და არა მხოლოდ: მომხმარებლის სახელი და გვარი, პირადი ნომერი/პასპორტის ნომერი, ფაქტობრივი და იურიდიული მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტის მისამართი, სამუშაო ადგილი, დამსაქმებლის შესახებ მონაცემები, დამსაქმებლის საკონტაქტო ინფორმაცია, ინფორმაცია მომხმარებლის შემოსავლებისა და ვალდებულებების შესახებ, სხვა მონაცემები, რომელიც შეიძლება საჭირო იყოს ან/და ასეთად ჩათვალოს EBS - მა.

  5.3. EBS უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, საკუთარი შეხედულებისა და სურვილისამებრ, გადასცეს მესამე პირს წინამდებარე შეთანხმებიდან წარმოშობილი და გამომდინარე უფლებებიდა ვალდებულებები(მოთხოვნის დათმობა/ცესია), მომხმარებლის დამატებითი ზეპირი თუ წერილობითი თანხმობის გარეშე; ამ პუნქტის მიზნებისათვის, წინამდებარე შეთანხმების დადებით, მომხმარებელი ეთანხმება აღნიშნულს და ჩაითვლება გამოხატულ თანხმობად და არ არსებობს მომხმარებლისაგან დამატებითი თანხმობის მოპოვების ვალდებულება; EBS უფლებამოსილია მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია შეაგროვოს, დაამუშავოს და შეინახოს და გადასცეს მესამე პირს, იმ შემთხვევაში, თუ EBS  -ის გადაწყვეტილებით, წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებები და უფლებები გადასცა მესამე პირს; მომხმარებელი ვალდებულია ასეთ შემთხვევაში ვალდებულებები შეასრულოს მესამე პირის წინაშე;

  5.4. მომხმარებელი უფლებას აძლევს EBS -ს და წინამდებარე შეთანხმების დადებით გამოხატავს წერილობით თანხმობას, EBS -მა, თავისი შეხედულებისამებრ, მომხმარებლის სახელით უზრუნველყოს მომხმარებლის პასუხისმგებლობლობის დაზღვევის ხელშეკრულების დადება (მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული გარიგების ან/და მომხმარებლის წარმომადგენლობის სახით); EBS უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს სასურველი სადაზღვევო პროდუქტი (პასუხისმგებლობის, ხელფასის ან სხვა სახის დაზღვევა) და დადოს ხელშეკრულება მომხმარებლის სახელით, წარუდგინოს EBS -ის მიერ შერჩეულ სადაზღვევო კომპანიას მომხმარებლის პირადი და პერსონალური მონაცემები შეგროვების, დამუშავებისა და გამოყენების მიზნით, დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნის პროპორციულად; მომხმარებლის სახელით წარადგინოს განაცხადი და წერილობითი თანხმობა სადაზღვევო კომპანიის წინაშე (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში); წინამდებარე შეთანხმება გაფორმება ითვლება ამ პუნქტის შინაარსზე მომხმარებლის გამოხატულ წერილობით თანხმობად;

   

  6. მონაცემთა უსაფრთხოება, საავტორო და მომიჯნავე უფლებები

  6.1. მომხმარებელთა პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება და დამუშავება ხორციელდება “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად.

  6.2. ვებ-გვერდის შინაარსზე, სტრუქტურაზე, მიზანზე, განლაგებაზე, იდეაზე ვრცელდება EBS ის საავტორო და მომიჯნავე უფლებები, “საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად; მომხმარებელი ან/და მესამე პირი არ არის უფლებამოსილი EBS - ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე შექმნას იგივე სახის, მსგავსი ან/და არსებითად მსგავსი, იდენტური პროდუქტი/მომსახურება ან/და ვებ - გვერდი, წინააღმდეგ შემთხვევაში EBS უფლებამოსილია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება და გამოიყენოს კანონმდებობით განსაზღვრული სხვა უფლებები;

   

  7. მონაცემთა გამოყენება

  7.1. ინფორმაცია/მონაცემი შესაძლებელია ასევე დამუშავებულ იქნას მომსახურების გამოყენების/მიღების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების, შემოსავლების, დამსაქმებლებისა თუ სხვა სახის შესახებ სტატისტიკური მონაცემის შეგროვების/დამუშავების მიზნით (მათ შორის, და არა მხოლოდ, ინტერნეტ მისამართი (მაგ: IP მისამართი), ბროუზერის სახეობა, ბროუზერის ვერსია, მომსახურების გვერდები, რომლებსაც მომხმარებელი ეწვია, დროის ხანგრძლივობა (თუ რა დროის განმავლობაში ხორციელდებოდა ვებ - გვერდების გამოყენება, უნიკალური მოწყობილობის იდენტიფიკატორები და სხვა დიაგნოსტიკური მონაცემები).

   

  8. ე.წ. ქუქი ფაილები (Cookies)

  8.1. მომსახურების გაუმჯობესებისა და სწორი სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ე.წ. ქუქი (Cookies) ფაილები. ქუქი ფაილები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომელსაც თქვენი (მომხმარებლის) ბრაუზერი ინახავს თქვენს კომპიუტერში. ეს ფაილები ვებ-გვერდს საშუალებას აძლევს შინაარსობრივად მოერგოს მომხმარებელს.

   

  9. მონაცემთა გამოყენება

  9.1. EBS იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს სხვადასხვა მიზნებისათვის, მათ შორის, და არა მხოლოდ, რაზეც მომხმარებელი აცხადებს გაცნობიერებულ წერილობით თანხმობას:

  9.1.1. მომსახურების გაწევა ხარისხიანად, მომხმარებლების საერთო ინტერესის გათვალისწინებით;

  9.1.2. ინფორმაციის მიწოდება პირობების ცვლილების შესახებ;

  9.1.3. მომსახურების გაუმჯობესება და მომხმარებელზე მისადაგება;

  9.1.4. მომსახურების გამოყენების მონიტორინგი;

  9.1.5. სიახლეების, სპეციალური შეთავაზებებისა და ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება საქონელზე, მომსახურებებსა და მოვლენებზე.

  9.1.6. შეტყობიბების გაგზავნა მომხმარებისათვის;

  9.1.7. შეტყობინებების მიღება მომხმარებლისაგან;

  9.1.8. პირდაპირი მარკეტინგი;

  9.1.9. მომხმარებლის სახლით ან მომხმარებლის სასარგებლოდ დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმება;

  9.1.10. მომხმარებლის შემოსავლის შესახებ ინფორმაციის მოძიება/გადამოწმება;

  9.1.11. ამ შეთანხმებით და მისგან გამომდინარე გარიგებებით განსაზღვრული სხვა მიზნები;

   

  10. მონაცემთა შენახვა

  10.1. EBS ინახავს პერსონალურ მონაცემებს იმ დროით, რა დროც არის საჭირო შესაბამისი მიზნების მისაღწევად. პერსონალურ მონაცემთა შენახვა ხორციელდება EBS -ს მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისა და კანონისმიერი ვალდებულებების შესრულების მიზნით;

  10.2. EBS ინფორმაციას შენახვა ასევე ხორციელდება შიდა ანალიზის მიზნებისთვის.

   

  11. მონაცემთა გადაცემა

  11.1. მონაცემთა გადაცემა შეიძლება მოხდეს მესამე პირისთვის. EBS -ის გადაწყვეტილებით, მონაცემთა დამუშავების მიზნით შესაძლებელია დასაქმებულ იქნენ მესამე პირები (კომპანიები, კერძო პირები), რათა ხელი შეეწყოს მომსახურების გაუმჯობესებას.

   

  12. ცვლილებები

  12.1. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და სხვა პირობები შესაძლებელია განახლებულ იქნას ეტაპობრივად, რის თაობაზეც მომხმარებელს ეცნობება EBS -ს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების საშუალებით. ამ მიზნით, მიზანშეწონილია, მომხმარებელი პერიოდულად ეცნობოდეს ცვლიებებს, ვინაიდან ასეთი ცვლილება ძალაში შევა მისი ვებ-გვერდზე საჯაროდ განთავსებისთანავე და ამ დღიდან ჩაითვლება გამოქვეყნებულად.

  12.2. მომხმარებელი ვალდებულია: განაცხადში მითითებული საკონტაქტო მონაცემების (იურიდიული ან/და ფაქტობრივი ან/და ელექტრონული ფოსტის ან/და სატელეფონო ნომრის ან/და სამუშაო ადგილის) ცვლილების შემთხვევაში, წერილობითი განცხადების მეშვეობით აცნობოს EBS -ს ახალი საკონტაქტო მონაცემები. ასეთი განცხადების EBS -სათვის წარუდგენლობის შემთხვევაში, EBS ყველა შეტყობინებას ან/და გზავნილს (გაფრთხილება, შეტყობინება, მიმართვა და სხვა დოკუმენტი), რაცგანკუთვნილია მომხმარებლისათვის, აგზავნის განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე ან/და ელექტრობულ ფოსტაზე ან/და ვებ.გვერდის მეშვეობით, ხოლო ახალი საკონტაქტო მონაცემის შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში ახალ საკონტაქტო მისამართზე.


  12.3. მხარეები შევთანხმდით, რომ EBS -ის მიერ მომხმარებლის მისამართით გაგზავნილი ყველა შეტყობინება ან/და გზავნილი გაფრთხილება, შეტყობინება, მიმართვა და სხვა დოკუმენტი მომხმარებლის მიერ მიღებულად (ჩაბარებულად) ითვლება განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე ან/და საკონტაქტო მისამართის ცვლილების განცხადებაში მითითებულ მისამართზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გაგზავნისას (4.6 პუნქტით განსაზღვრული წესით შეტყობინებაზე მოქმედებს 4.6. პუნქტით განსაზღვრული წესი და მოქმედებს 12.3. პუნქთან ერთად და ცალცალკე, მათ შორის კოლიზიის რისკის არსებობის გარეშე);

  12.4. მხარეები ასევე შევთანხმდით, რომ, იმ შემთხვევებში, თუ მომხმარებელი ფაქტობრივად აღარ იმყოფება განაცხადში მითითებულ მისამართზე და სხვა ახალი საკონტაქტო მისამართის შესახებ EBS -სთან არ წარუდგენია წერილობითი განცხადება ახალი საკონტაქტო მისამართის შესახებ, EBS -სგან გაგზავნილი შეტყობინება ან/და გზავნილი (გაფრთხილება, შეტყობინება, მიმართვა და სხვა დოკუმენტი) ითვლება მომხმარებლის მიერ ჩაბარებულად.

  12.5. შეტყობინების ჩაბარების მიზნებისათვის უფლებამოსილ პირად ითვლება ნებისმიერი პირი მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს ის თუ არა უშუალოდ მომხმარებლის ან მისი ოჯახის წევრს. ამ პირისთვის შეტყობინების გადაცემა ითვლება მომხმარებლისათვის შეტყობინების ჩაბარებად. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ თანახმაა EBS -სთან ელექტრონული ფორმით წინამდებარე ან ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების შემდგომ მიიღოს შესაბამისი სარგებელი/ნივთი/მომსახურება და მიმოწერა ელექტრონულად, დოკუმენტაციაზე პირდაპირი მექანიკური გზით ხელმოწერის გარეშე.

  12.6. EBS პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მიერ EBS -სათვის მიწოდებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად გაგზავნილი შეტყობინების სხვა პირის მიერ მიღებით დამდგარი შედეგის გამო.

   

  13. ნასყიდობის ხელშეკრულება

  13.1. მომხმარებელსა და EBS - ს შორის შეიძლება დაიდოს:

  13.1.1. ნასყიდობის ხელშეკრულება ერთიანი გადახდის პირობით;

  13.1.2. ნასყიდობის ხელშეკრულება გადახდის გადავადების პირობით, რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაშ დამატებით ფორმდება მხარეთა შორის; გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების დადების შესაძლებლობა აქვს მხოლოდ ვერიფიცირებულ მომხმარებელს;

  13.2. ერთიანი გადახდის პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულება:

  13.2.1. EBSგადასცემსმომხმარებელს მის მოძრავ ნივთ(ებ)ს, მომხმარებლის მიერ არჩეული დიზაინის/ინფორმაციის/ტექნიკური მაჩვენებლების შესაბამისად (ნასყიდობის საგანი), რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აისახება EBS -ის შესაბამის ინვოისში და ფიქსირდება ელექტრონულად, მომხმარებლის პირად კაბინეტში, EBS –ის ვებ-გვერდზე;

  13.2.2. ნასყიდობის საგნის მიწოდების ვადაა მომხმარებლის მიერ ამ შეთანხმების 13.2.1 პუნქტით განსაზღვრული ინვოისის შესაბამისადმე-14 მუხლით განსაზღვრული წესით ანგარიშწორებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ მომხმარებელს სრულად იქნება ანაზღაურებული ნასყიდობის საგნის ღირებულება, მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ერთიანი გადახდის პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულება არ ჩაითვლება დადებულად და EBS - ს არ წარმოეშვება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ქმედებების შესრულების ვალდებულება; აღნიშნული ვადა აითვლება ნასყიდობის საგნის ღირებულების სრულად ანაზღაურებიდან მომდევნო სამუშაო დღიდან;

  13.2.3. ნასყიდობის საგნის გადაცემის თარიღად ითვლება მიღება-ჩაბარების ან/და სხვა მასთან გათანაბრებულ აქტზე (მათ შორის შესაბამისი ელექტრონული მოწყობილობის საშუალებით მომხმარებლის ან სხვა უფლებამოსილი მიმღები პირის ელექტრონული ხელმოწერა ან სხვა სახის აღნიშვნა, რომელიც ადასტურებს ნასყიდობის საგნის მიღებას) ხელმოწერის თარიღი. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნასყიდობის საგნის მიმღებ პირად დააფიქსიროს მესამე პირი; ასეთ შემთხვევაში ნასყიდობის საგნის გადაცემის თარიღად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების ან/და სხვა მასთან გათანაბრებულ აქტზე ასეთი მესამე პირის მიერ ხელმოწერის თარიღი.

  13.2.4. EBS უფლებამოსილია მოსთხოვოს მომხმარებელს ხელშეკრულების საგნის მიღებაზე უარით/მიღების დაგვიანებით ან/და ნაწილობრივ მიღებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება. ამ მუხლის მიზნებისთვის ზიანის ღირებულებაში მოიაზრება (ტრანსპორტირების ღირებულება, ნივთის მიუღებლობით გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრის ღირებულება, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%).

  13.2.5. EBS უფლებამოსილია უარი თქვას ტრანსპორტირების განმეორებით, საკუთარი ხარჯით განხორციელებაზე, იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული მიწოდების ადგილი არასწორად/არასრულად იქნა იდენთიფიცირებული.

  13.2.6. EBS უფლებამოსილია მოსთხოვოს მომხმარებელს  ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი შესრულებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება;

  13.2.7. EBS უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, საკუთარი შეხედულებისა და სურვილისამებრ, გადასცეს მესამე პირს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი და გამომდინარე უფლებები და ვალდებულებები (მოთხოვნის დათმობა/ცესია), მომხმარებლის დამატებითი ზეპირი თუ წერილობითი თანხმობის გარეშე; ამ პუნქტის მიზნებისათვის, წინამდებარე ხელშეკრულების დადებით, მომხმარებელი ეთანხმება აღნიშნულს და ჩაითვლება გამოხატულ თანხმობად და არ არსებობს მომხმარებლისგან დამატებითი თანხმობის მოპოვების ვალდებულება; მომხმარებელი ვალდებულია ასეთ შემთხვევაში ვალდებულებები შეასრულოს მესამე პირის წინაშე;

  13.2.8. EBS უფლებამოსილია არ შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები მომხმარებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე;

  13.2.9. მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, EBS -ის ერთპიროვნული გადაწყვეტილების საფუძველზე მომხმარებლის საკონტაქტო მონაცემების გამოყენება პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელების მიზნებისათვის “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად;

  13.2.10. მომხმარებელი ვალდებულია შეატყობინოს EBS -ს ნებისმიერი პირადი მონაცემის (მათ შორის და არა მხოლოდ, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ელ.ფოსტა და სხვა) ცვლილების თაობაზე, ასეთის დადგომიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი პასუხს აგებს შეუტყობინებლობით გამოწვეული ზიანისათვის და სრულად აუნაზღაურებს EBS - ს მიყენებულ ზიანს (ზარალს);

  13.2.11. მომხმარებელი ვალდებულია მიიღოს EBS - სგან ნასყიდობის საგანი და ნასყიდობის საგანთან დაკავშირებული ყველა საბუთი ამ ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში და წესით;

  13.2.12. მომხმარებელი ვალდებულია სრულად და ჯეროვნად შეამოწმოს ნივთი, გაეცნოს მის ტექნიკურ და სხვა სახის მახასიათებლებს, ნივთის ჩაბარებისას გულმოდგინედ დაათვალიეროს ნივთი, დარწმუნდეს, რომ სრულად და ჯეროვნად შეამოწმა ნასყიდობის საგანი, გაეცნო მის ტექნიკურ და სხვა სახის მახასიათებლებს და დაადასტუროს, რომ ნივთი შეესაბამება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებსა და მონაცემებს; არ გააჩნია მნიშვნელოვანი ან/და უმნიშვნელო ვიზუალური ან/და ტექნიკური ხარვეზი/დაზიანება/დეფექტი, სრულად შეესაბამება მის მოთხოვნებს და არ გააჩნია არანაირი პრეტენზია EBS -ის მიმართ; ნივთის ჩაბარებისას მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ განაცხადოს პრეტენზია აშკარა ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, წინაამდეგ შემთხვევაში EBS / მესამე პირი (საგარანტიო ფურცლის გამცემი) უარს განაცხადებს მისი შეცვლის, გამოცვლის ან დაბრუნების თაობაზე, ნებისმიერი პრეტენზია იქნება მიჩნეული უსაფუძლოდ და არ შეიძლება გახდეს დავის საგანი.

  13.2.13. მომხმარებელი ვალდებულია კანონმდებლობით გათვალისიწინებული სავალდებულო შემთხვევების გარდა, არ  გაამჟღავნოს, არ გადასცეს მესამე პირს ან სხვა სახით არ დაუშვას წინამდებარე სახელშეკრულებო ურთიერთობის საფუძველზე EBS -სა და აღნიშნული ხელშეკრულების შესახებ ან/და მისგან გამომდინარედ მისთვის გადაცემული ნებისმიერი ინფორმაცია, მიუხედავად ინფორმაციის წერილობითი თუ ზეპირი ფორმისა. აღნიშნული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება ვრცელდება ასევე ნებისმიერ პირზე, რომელიც მომხმარებლის მხრიდან მონაწილეობას იღებს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში.

  13.2.14. ნასყიდობის საგანზე შესაძლოა ვრცელდებოდეს მესამე პირის (იმპორტორი/რეალიზატორი/მწარმოებელი) საგარანტიო პირობები, რომლის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის მესამე პირს/პირობების გამცემ სუბიექტს და EBS არ წარმოადგენს აღნიშნული სუბიექტის ნაცვლად პასუხისმგებელ პირს, EBS წარმოადგენს აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის გამცემსა და ახორციელებს მომხმარებელსა და შესაბამის მესამე პირს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფას; ნივთის საგარანტიო პირობები შესაძლოა განსხვავდებოდეს შესაბამისი ნივთის (ნასყიდობის საგნის) ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისად;

  13.2.15. ნივთზე საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება:

  13.2.15.1. დარღვეულიანივთის (საქონლის) საექსპლუატაციო წესები.

  13.2.15.2. ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ნივთის ტრანსპორტირების, მის მხრიდან დამონტაჟების ან აწყობის დროს, არასწორი გამოყენების შედეგად ან თუ ნივთმა განიცადა კონსტრუქციული ცვლილებები.

  13.2.15.3. ნივთის საქარხნო სერიული ნომერი / იმეი კოდი შეცვლილია, წაშლილია  ან დაზიანებულია.

  13.2.15.4. ხარვეზებზე რომელებიც წარმოიქმნა მომხმარებლის დამოუკიდებლად, უბედური შემთხვევით, მათ შორის ბუნებრივი მოვლენებით და/ან სტიქიური უბედურებით, ხანძრით, საშინაო ან გარეული ცხოველით, ასევე მწერებით (ტარაკნები, ჭიანჭველები, ტერმიტები, ხოჭოები), საქონელში უცხო სხეულის მოხვედრით (სითხე) და ა.შ. მომხმარებლის მიერ შეტყობინების დაგვიანებული მიწოდებით, ასევე, ისეთი მდგომარეობით, რომელიც აღემატება ორივე მხარის ძალებს.

  13.2.15.5. დეტალების ისეთ დაზიანებაზე, რომელთა ალბათობა არსებითად აღემატება მათი ექსპლუატაციის ჩვულებრივ ხარისხს ან რომელიც წარმოიშობა ბუნებრივი ცვეთის (სახარჯი მასალის ჩათვლით) შედეგად.

  13.2.15.6. გასულია საგარანტიო ვადა, რომელიც განსაზღვრულია საგარანტიო ფურცლით.

  13.2.15.7. დაზიანებულია ნივთი მომხმარებლის ან მესამე პირის დაუდევრობით;

  13.2.15.8. დაზიანებულია ნივთის ვიზუალური მხარე.

  13.2.15.9. ნივთის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად.

  13.2.15.10. სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია სხვა სერვისცენტრის ან სხვა კერძო პირის მიერ.

  13.2.15.11. თუ ნივთს აქვს არაკვალიფიცირებული რემონტის მცდელობის კვალი;

  13.2.15.12. თუ დეფექტი გამოწვეულია ექსპლუატაციის დროს ნივთის ბუნებრივი ცვეთის გამო. ბუნებრივ ცვეთაში იგულისხმება ნივთის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ტექნიკური და გარეგნული მდგომარეობის ცვლილება ხანგრძლივი მოხმარების გამო;

  13.2.15.13. დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;

  13.2.15.14. დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით;

  13.2.15.15. გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე,ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე ,სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე;

  13.2.16. მხარეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

  13.2.17. თითოეული მხარე ვალდებულია დაკისრებული ვალდებულება შეასრულოს ხელშეკრულებით დადგენილი წესის თანახმად. ამასთან თითოეულმა მათგანმა ხელი უნდა შეუწყოს მეორე მხარეს ვალდებულების შესრულებაში.

  13.2.18. მხარე რომელიც არღვევს ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა;

  13.2.19. მხარეებს პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ერთმანეთისათვის მიწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე, გადაცემული დოკუმენტების ნამდვილობასა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებაზე, სხვა თანდართული დოკუმენტების სისწორესა და სისრულეზე;

  13.2.20. მხარეები ცნობენ და აღიარებენ დოკუმენტებს, რომელიც მათ მიერ შეთანხმებული ფორმით მიღებულია ფოსტით, მათ შორის ელექტრონული, ფაქსით ან/და მიწოდებულია ვებ-გვერდის ან და ვებ გვერდზე განთავსებული პორტალის/პირადი სივრცისა თუ პირადი კაბინეტის მეშვეობით. აუცილებლობის შემთხვევაში მხარეები ვალდებულნი არიან წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტების ორიგინალები.

  13.2.21. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელის მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

   

  14. ანგარიშწორება

  14.1. მომხმარებელი EBS -თან ანგარიშსწორებას ახორციელებს გადახდის შემდგეგი მეთოდებით:

  14.1.1. Visa ან MasterCard ბარათების მეშვეობით, ვებ-გვერდზე - WWW.DEALZ.GE საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ შეთავაზებული მომსახურების პირობებით;

  14.1.2. American Express ბარათით ვებ-გვერდზე - WWW.DEALZ.GE საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ შეთავაზებული მომსახურების პირობებით;

  14.1.3. საბანკო ანგარიშწორებით;

  14.2. მომხმარებელი აძლევს უფლებას (და შესაბამისად დავალებას) დამსაქმებელს ან სხვა პირს, რომელთანაც მომხმარებელი სახელშეკრულებო ურთიერთობაშია, მისი კუთვნილი ანაზღაურებიდან უზრუნველყოს ანგარიშსწორება გადახდის გადავადების პირობით ნასყიდობის ხელშეკრულების თანახმად.

   

  15. საგარანტიო პირობები

  15.1. შესაბამისი ნივთის საგარატიო პირობები მოცემულია ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულებასა და/ან ნივთის შესახებ ინფორმაციის ველში ან/და ვებ-გვერდზე (ლინკი); საგარანტიო პირობები შესაძლებელია ასახულ იქნას მომხმარებლის პირად კაბინეტში; ნასყიდობის საგანზე შესაძლოა ვრცელდებოდეს მესამე პირის (იმპორტორი/რეალიზატორი/მწარმოებელი) საგარანტიო პირობები, რომლის შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის მესამე პირს/პირობების გამცემ სუბიექტს და EBS არ წარმოადგენს აღნიშნული სუბიექტის ნაცვლად პასუხისმგებელ პირს, EBS წარმოადგენს აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციის გამცემსა და ახორციელებს მომხმარებელსა და შესაბამის მესამე პირს შორის კომუნიკაციის უზრუნველყოფას; ნივთის საგარანტიო პირობები შესაძლოა განხვავდებოდეს შესაბამისი ნივთის (ნასყიდობის საგნის) ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისად;

   

  16. ნივთის დაბრუნების/შეცვლის პოლიტიკა

  16.1. ნასყიდობის საგნის დაბრუნების/შეცვლისპოლიტიკა მოცემულია მომხმარებლის ვებ გვერდზე შემდეგ მისამართზე: WWW.DEALZ.GE, რომელსაც გაეცნო მომხმარებელი და სრულად ეთანხმება მას.