დახურვა
Burger Menu ყველა კატეგორია
  User
  Search Close Search

  გარანტია

  საგარანტიო მომსახურება

  • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილის ღირებულებას.

  • შეკეთების ვადა, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით. ტელევიზორების შემთხვევაში 60 (სამოცი) კალენდარული დღით.

  • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად - ნივთის მფლობელმა უნდა მიმართოს შპს ,,ელიტ სერვისს“ და წარადგინოს Dealz.ge-ს მიერ მოწოდებული (არსებობის შემთხვევაში მწარმოებლის) საგარანტიო ტალონი - შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი მიენიჭება მწარმოებლის საგარანტიო პირობებს.

  • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად აუცილებელია დაცული იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები პროდუქტზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

   

  საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:

  • დარღვეულიანივთის (საქონლის) საექსპლუატაციო წესები;

  • ნივთი დაზიანდა მომხმარებლის მიერ ნივთის ტრანსპორტირების, მის მხრიდან დამონტაჟების ან აწყობის დროს, არასწორი გამოყენების შედეგად ან თუ ნივთმა განიცადა კონსტრუქციული ცვლილებები;

  • ნივთის საქარხნო სერიული ნომერი / იმეი კოდი შეცვლილია, წაშლილია  ან დაზიანებულია;

  • ხარვეზებზე რომელებიც წარმოიქმნა მომხმარებლის დამოუკიდებლად, უბედური შემთხვევით, მათ შორის ბუნებრივი მოვლენებით და/ან სტიქიური უბედურებით, ხანძრით, საშინაო ან გარეული ცხოველით, ასევე მწერებით (ტარაკნები, ჭიანჭველები, ტერმიტები, ხოჭოები), საქონელში უცხო სხეულის მოხვედრით (სითხე) და ა.შ. მომხმარებლის მიერ შეტყობინების დაგვიანებული მიწოდებით, ასევე, ისეთი მდგომარეობით, რომელიც აღემატება ორივე მხარის ძალებს;

  • დეტალების ისეთ დაზიანებაზე, რომელთა ალბათობა არსებითად აღემატება მათი ექსპლუატაციის ჩვულებრივ ხარისხს ან რომელიც წარმოიშობა ბუნებრივი ცვეთის (სახარჯი მასალის ჩათვლით) შედეგად;

  • გასულია საგარანტიო ვადა, რომელიც განსაზღვრულია საგარანტიო ფურცლით;

  • დაზიანებულია ნივთი მომხმარებლის ან მესამე პირის დაუდევრობით;

  • დაზიანებულია ნივთის ვიზუალური მხარე;

  • ნივთის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად;

  • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები შესრულებულია სხვა სერვისცენტრის ან სხვა კერძო პირის მიერ;

  • თუ ნივთს აქვს არაკვალიფიცირებული რემონტის მცდელობის კვალი;

  • თუ დეფექტი გამოწვეულია ექსპლუატაციის დროს ნივთის ბუნებრივი ცვეთის გამო. ბუნებრივ ცვეთაში იგულისხმება ნივთის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ტექნიკური და გარეგნული მდგომარეობის ცვლილება ხანგრძლივი მოხმარების გამო;

  • დაზიანება გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ;

  • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება მეტია ან ნაკლებია 220-230 ვოლტზე), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.

  გარანტია არ ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ნივთის ელემენტზე,ხუთ პიქსელამდე დაზიანებაზე, მეხსიერების ბარათზე, სადენებზე, გადამყვანებზე ,სამუხტ მოწყობილობასა და სხვა აქსესუარებზე.

   

  ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

  • თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი - შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა კურიერის წარმომადგენლის თანდასწრებით;

  • თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს შპს ,,ელიტ სერვისში“. იმ შემთხევაში, თუ შპს ,,ელიტ სერვისი“ შეცვლის აქტით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება Dealz.ge-ს მიერ;

  • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში მიტანიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის (ტელევიზორების შემთხვევაში 60 (სამოცი) კალენდარული დღის) განმავლობაში - რეკომენდირებული სერვის ცენტრის მიერ - გაცემული შესაბამისი შეცვლის აქტის საფუძველზე, ნივთი შეიცვლება Dealz.ge-ს მიერ;

  • მობილური ტელეფონების  შემთხვევაში სრული საგარანტიო მომსახურეობა მოიცავს 1 წელს, ხოლო თუ ნივთი შეკეთებას არ ექვემდებარება,  ნივთი შეიცვლება ბრენდის მომსახურე სერვის ცენტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად; კლიენტის დაკმაყოფილება ხდება ახალი მობილურით, (აქსესუარების გარეშე);

  • ნივთის შეცვლა (მობილური ტელეფონის გარდა) დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლეტქაციით, აუცილებელი ყუთის და აქსესაურების შენახვა.

   
   
  სერვის ცენტრების საკონტაქტო ინფორმაცია:
   
  შპს ელიტ სერვისი - ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებული ტექნიკის ბრენდებისთვის, გარდა Apple-ის ბრენდის ტელეფონებისა
  ტელ: 2 200 202
  თბილისი: ქავთარაძის ქ. N1  /  ვაგზლის მოედანი N2  /  სამგორის ქ. N9
  ბათუმი: გორგილაძეს ქ. N94  / ბაგრატიონის ქ. N133 
  ქუთაისი: ასათიანის ქ. N98
  გორი: დავით გურამიშვილის ქ. N71
  ზუგდიდი: კონსტანტინე გამსახურდიას ქ. N30
  თელავი: დავით აღმაშენებლის ქ. N52ბ
  ახალციხე: კოსტავას ქ. N73
   
  შპს აისაფორთი  - Apple-ის ბრენდის ტელეფონებისთვის
  თბილისი, სულხან ცინცაძის ქ. 12
  ტელეფონი: (+995) 32 230 10 01
   
  მოპედ დეპო - მოპედების საგარანტიო მომსახურებისთვის
  ზვიად გამსახურდიას სახელობის მარჯვენა სანაპიტო 10
  ტელ: 595 211 111